Hyppää sisältöön

Lapsen Maailman rekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 2/2021.

Rekisterinpitäjä

Lastensuojelun Keskusliitto ry
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö

Tietosuoja-asioista vastaa talouspäällikkö, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta toimisto@lskl.fi

Rekisterin nimi

Lapsen Maailma -lehden asiakas- ja markkinointirekisteri

Käsiteltävät tiedot

Seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja käsitellään:

1. Asiakkaan tiedot, kuten:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitehistoria
 • Demografiatiedot, kuten sukupuoli, syntymäpäivä, ammatti
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakasnumero, maksuehdot, yhteydenotot
 • Yrityksen tiedot, kuten y-tunnus
 • Markkinointikiellot ja -luvat
 • Tiedot tilauksista, toimituksista, tilausmaksuista ja palautuksista
 • Asiakastietojen lisäämis- ja/tai muutospäivämäärä

Asiakkaan tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun rekisteröity tekee lehtitilauksen. Tietoja säilytetään tilauksen voimassaoloajan ja sen jälkeen kuusi vuotta tilikauden päättymisestä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

2. Potentiaalisen asiakkaat tiedot, kuten:

 • Etu- ja sukunimiYhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Profiilitiedot, kuten tiedot mielenkiinnonkohteista, ikä, ammatti tai asumismuoto
 • Markkinointikiellot ja -luvat
 • Tietojen lisäämis- ja/tai muutospäivämäärä

Potentiaalisen asiakkaan tietoja hankitaan ulkopuolisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivustoilta taikka julkisista tai yksityisistä rekistereistä, kuten Fonectan päättäjä- tai tilaajatietokannasta. Tiedot voivat koskea myös henkilöä, joka on aiemmin ollut Lapsen Maailma -lehden tilaaja, jolloin tiedot on saatu asiakassuhteen keston aikana henkilöltä itseltään. Tietoja säilytetään markkinointia varten niin kauan kuin rekisteröity ei ole kieltänyt markkinointia ja/tai pyytänyt tietojensa poistamista. Jos rekisteröity kieltää markkinoinnin, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedot, jotta voidaan varmistaa kiellon noudattaminen.

Lisäksi tietoja kerätään evästeiden avulla evästeitä koskevassa tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. Evästeillä kerättyjä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tietoihin.

Tietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Asiakkaan tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin, seuraavilla perusteilla:

 • Sopimuksen täyttäminen: Tietoja käytetään tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja saatavien perintään. Ilman pyydettyjä nimi-, yhteys- tai maksutietoja tilattu lehteä ei voida toimittaa sopimuksen mukaisesti.
 • Markkinointi: Tietoja käytetään Lastensuojelun Keskusliiton omaan suoramarkkinointiin. Lastensuojelun Keskusliitto käyttää tietoja myös tarjonnan kohdistamiseksi. Tällöin käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi milloin tahansa.
 • Toiminnan kehittäminen: Asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä Lastensuojelun Keskusliiton toiminnan kehittämiseen. Tällöin käsittely perustuu Lastensuojelun Keskusliiton oikeutettuun etuun.
 • Lakisääteinen velvoite: Nimi- ja laskutietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Potentiaalisen asiakkaan tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin, seuraavilla perusteilla:

 • Markkinointi: Tietoja käytetään Lastensuojelun Keskusliiton omaan suoramarkkinointiin. Lastensuojelun Keskusliitto käyttää tietoja myös tarjonnan kohdistamiseksi. Tällöin käsittely henkilön antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Henkilöllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi milloin tahansa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille. Poikkeuksellisesti tietoja voidaan joutua luovuttamaan kolmansille seuraavissa tapauksissa:

 • Viranomaiset: Rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Suostumus: Rekisteröidyn tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita. Tällöin taataan sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavia oikeuksia:

 • Pääsy-, korjaamis- ja poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Lapsen Maailma -lehden tilaajarekisteriin tekemällä tätä koskeva omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle tai vierailemalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona kohdassa 1 mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.